Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Anh Thư
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 18/11/1989
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60