Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thu Quỳnh
Chức danh chính Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Hành chính Tổng hợp
Ngày sinh 24/01/1976
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60