Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đoàn Thị Thu Phương
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 06/08/1971
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60