Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đặng Thị Hoa
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Pháp chế và Thanh tra
Ngày sinh 24/12/1972           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60