Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đoàn Mạnh Sơn
Chức danh chính Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Pháp chế và Thanh tra
Ngày sinh 25/06/1980           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60