Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Pháp chế và Thanh tra
Ngày sinh 01/09/1992           Nơi sinh: Nghệ An
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60