Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phương Thanh Thanh
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Pháp chế và Thanh tra
Ngày sinh 11/09/1981           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60