Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Huệ
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 06/12/1980
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60