Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Ngọc Sinh
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 04/12/1973           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60