Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Quyết
Chức danh chính Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Khoa học
Ngày sinh 11/11/1984           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60