Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Thế Thủy
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 02/10/1962           Nơi sinh: Hà Nam
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60