Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lã Tiến Dũng
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Tổ chức Nhân sự
Ngày sinh 15/07/1982           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60