Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Mai Thanh Lan
Chức danh chính Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Phòng Tổ chức Nhân sự
Ngày sinh 27/09/1976           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60