Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Hà
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Tổ chức Nhân sự
Ngày sinh 31/05/1981

, . : 60