Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Tình
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Tổ chức Nhân sự
Ngày sinh 10/06/1979           Nơi sinh: Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60