Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thu Huyền
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Tổ chức Nhân sự
Ngày sinh 15/03/1977           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ

, . : 60