Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hoàng Ngọc Cảnh
Chức danh chính Giám đốc
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 12/03/1985
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60