Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Lê Kim Danh
Chức danh chính Phó Giám đốc
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 10/06/1985
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60