Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Huệ
Chức danh chính Phó Giám đốc
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp
Ngày sinh 17/12/1968           Nơi sinh: Vĩnh Phúc

, . : 60