Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Tạ Quang Bình
Chức danh chính Giám đốc
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp
Ngày sinh 14/03/1978           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ

, . : 60