Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Xuân Thủy
Chức danh chính Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp
Ngày sinh 26/07/1984           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ

, . : 60