Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Đoàn Ngọc Vân
Chức danh chính Phó Giám đốc phụ trách
Chức danh kiêm nhiệm Thư viện viên chính
Thuộc bộ phận Trung tâm Thông tin Thư viện
Ngày sinh 01/07/1960
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60