Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thu Điệp
Chức danh chính Phó Giám đốc
Chức danh kiêm nhiệm Thư viện viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Thông tin Thư viện
Ngày sinh 05/03/1981
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60