Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Khu nội trú sinh viên


Vũ Bá Hòa

Vũ Bá Hòa

Phó Trưởng ban phụ trách
31/12/1969

Đỗ Hữu Nhuận

Đỗ Hữu Nhuận

Phó Trưởng ban
31/12/1969

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên
31/12/1969

Vũ Thị Huyền

Vũ Thị Huyền

Chuyên viên
31/12/1969

Nguyễn Thị Xuân Nga

Nguyễn Thị Xuân Nga

Cán sự
31/12/1969

Trương Thị Báu

Trương Thị Báu

Nhân viên
31/12/1969

Nguyễn Vũ Hưng

Nguyễn Vũ Hưng

Nhân viên
31/12/1969

Hoàng Đình Long

Hoàng Đình Long

Chuyên viên
31/12/1969

, . : 60