Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Khu nội trú sinh viên


Đỗ Hữu Nhuận

Đỗ Hữu Nhuận

Trưởng ban
06/03/1979

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên
30/11/1963

Nguyễn Thị Xuân Nga

Nguyễn Thị Xuân Nga

Cán sự
25/12/1985

Trương Thị Báu

Trương Thị Báu

Nhân viên
03/08/1969

Nguyễn Vũ Hưng

Nguyễn Vũ Hưng

Nhân viên
15/09/1992

Hoàng Đình Long

Hoàng Đình Long

Chuyên viên
27/03/1993

Phạm Thanh phong

Phạm Thanh phong

Chuyên viên
17/04/1991

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên
08/11/1995

, . : 60