Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Khu nội trú sinh viên


Vũ Bá Hòa

Vũ Bá Hòa

Phó Trưởng ban phụ trách
01/01/1970

Đỗ Hữu Nhuận

Đỗ Hữu Nhuận

Phó Trưởng ban
01/01/1970

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên
01/01/1970

Vũ Thị Huyền

Vũ Thị Huyền

Chuyên viên
01/01/1970

Nguyễn Thị Xuân Nga

Nguyễn Thị Xuân Nga

Cán sự
01/01/1970

Trương Thị Báu

Trương Thị Báu

Nhân viên
01/01/1970

Nguyễn Vũ Hưng

Nguyễn Vũ Hưng

Nhân viên
01/01/1970

Hoàng Đình Long

Hoàng Đình Long

Chuyên viên
01/01/1970

, . : 60