Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Bộ môn Giáo dục thể chất


Lương Phúc Thành

Lương Phúc Thành

Trưởng bộ môn
03/12/1973

Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Linh

Phó Trưởng bộ môn
20/07/1978

Đinh Trà Giang

Đinh Trà Giang

Giảng viên
04/10/1975

Bùi Thăng Long

Bùi Thăng Long

Giảng viên
05/10/1982

Phan Thanh Hòa

Phan Thanh Hòa

Giảng viên
17/01/1978

Mai Ngọc Anh

Mai Ngọc Anh

Giảng viên
15/02/1987

Nguyễn Đức Tiến

Nguyễn Đức Tiến

Giảng viên
09/12/1986

Trần Đình Luyện

Trần Đình Luyện

Giảng viên
26/05/1985

Đỗ Ngọc Điệp

Đỗ Ngọc Điệp

Sĩ quan biệt phái
10/08/1966

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Giảng viên
20/05/1990

, . : 60