Cơ cấu tổ chức
Công đoàn trường


Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch Công đoàn
17/01/1961

Lê Thị Kim Nhung

Lê Thị Kim Nhung

Phó Chủ tịch Công đoàn
07/07/1967

Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Ủy viên Thường vụ công đoàn
03/07/1971

Nguyễn Viết Thái

Nguyễn Viết Thái

Ủy viên Thường vụ công đoàn
19/11/1976

Vũ Thị Thu Hương

Vũ Thị Thu Hương

Ủy viên Thường vụ công đoàn
14/08/1974

, . : 60