Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà I -Trường Đại học Thương mại
  • Điện thoại cơ quan: ( 04) 3834 0687
  • Số fax: 04.3764 3228


Nguyễn Thị Minh Nhàn

Nguyễn Thị Minh Nhàn

Đảng ủy viên
23/08/1976

Vũ Văn Hùng

Vũ Văn Hùng

Đảng ủy viên
12/03/1979

Nguyễn Trần Hưng

Nguyễn Trần Hưng

Đảng ủy viên
09/12/1980

Mai Thanh Lan

Mai Thanh Lan

Đảng ủy viên
28/09/1976

, . : 60