Cơ cấu tổ chức
Đảng uỷ trường
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà I -Trường Đại học Thương mại
  • Điện thoại cơ quan: ( 04) 3834 0687
  • Số fax: 04.3764 3228

Ngày 06 tháng 05 năm 2010 Đảng bộ Trường Đại học Thương mại đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII để thảo luận báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ XXII, phương hướng công tác nhiệm kỳ XXIII và bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá XXIII.


Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Đảng ủy viên
02/07/1971

Phan Thị Thu Hoài

Phan Thị Thu Hoài

Đảng ủy viên
20/02/1971

Nguyễn Thành Hưng

Nguyễn Thành Hưng

Đảng ủy viên
16/03/1983

Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Việt

Đảng ủy viên
26/04/1980

, . : 60