Cơ cấu tổ chức
Hội cựu chiến binh


Nguyễn Đắc Cường

Nguyễn Đắc Cường

Chủ tịch hội
31/12/1969

Nguyễn Bình Minh

Nguyễn Bình Minh

Phó Chủ tịch hội
31/12/1969

Nguyễn Tấn Hà

Nguyễn Tấn Hà

Chi Hội trưởng
31/12/1969

Phạm Văn Thường

Phạm Văn Thường

Chi Hội trưởng
31/12/1969

, . : 60