Cơ cấu tổ chức
Hội đồng trường

Địa chỉ: Tầng 2 nhà U1, Trường Đại học Thương mại
Điện thoại: (04) 3764 3219 , máy lẻ: 1013

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


Tổng số thành viên: 19     Trong đó:
 

- Giáo sư: 1

- Phó giáo sư: 14

- Tiến sỹ: 17

- Thạc sỹ: 2


Chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Bùi Hữu Đức
 

Thư ký Hội đồng trường: TS. Nguyễn Thu Quỳnh


Bùi Hữu Đức

Bùi Hữu Đức

Chủ tịch Hội đồng trường
23/02/1970

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Thành viên
20/11/1967

Nguyễn Hoàng Việt

Nguyễn Hoàng Việt

Thành viên
25/04/1980

Nguyễn Thị Bích Loan

Nguyễn Thị Bích Loan

Thành viên
05/08/1967

Hà Văn Sự

Hà Văn Sự

Thành viên
18/01/1970

Nguyễn Viết Thái

Nguyễn Viết Thái

Thành viên
19/11/1976

Phan Thị Thu Hoài

Phan Thị Thu Hoài

Thành viên
20/02/1971

Mai Thanh Lan

Mai Thanh Lan

Thành viên
27/09/1976

Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Thành viên
03/07/1971

Nguyễn Đức Nhuận

Nguyễn Đức Nhuận

Thành viên
05/03/1967

, . : 60