Cơ cấu tổ chức
Hội đồng trường

Địa chỉ: Tầng 2 nhà U1, Trường Đại học Thương mại
Điện thoại: (04) 3764 3219 , máy lẻ: 1013

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


Tổng số thành viên: 19     Trong đó:
 

- Giáo sư: 1

- Phó giáo sư: 14

- Tiến sỹ: 17

- Thạc sỹ: 2


Chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Bùi Hữu Đức
 

Thư ký Hội đồng trường: TS. Nguyễn Thu Quỳnh


Nguyễn Thu Quỳnh

Nguyễn Thu Quỳnh

Thành viên
24/01/1976

Hà Văn Sự

Hà Văn Sự

Thành viên
18/01/1970

Nguyễn Văn Hoàng Long

Nguyễn Văn Hoàng Long

Thành viên
21/03/2001

Vũ Thuần

Vũ Thuần

Thành viên
28/11/1976

Vũ Trọng Bình

Vũ Trọng Bình

Thành viên
29/04/1967

Lương Minh Huân

Lương Minh Huân

Thành viên
24/12/1980

Hoàng Ngọc Huấn

Hoàng Ngọc Huấn

Thành viên
09/03/1973

Đinh Thị Lụa

Đinh Thị Lụa

Thành viên
19/07/1972

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Phượng

Thành viên
29/03/1968

, . : 60