Các Khoa
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử
  • Địa chỉ trụ sở: Nhà F, Trường Đại học Thương mại

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Tin học
2. Bộ môn Công nghệ thông tin
3. Bộ môn Thương mại điện tử
XEM THÔNG TIN CHI TIẾT

, . : 60