Các Khoa
Khoa Khách sạn Du lịch
  • Địa chỉ trụ sở: Nhà F, Trường Đại học Thương mại

Bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp du lịch
2. Bộ môn Quản trị Dịch vụ khách sạn du lịch
3. Bộ môn Marketing du lịch
XEM CHI TIẾT

, . : 60