Các Khoa
Khoa Kinh tế - Luật
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 2 nhà T

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Quản lý kinh tế
2. Bộ môn Kinh tế vi mô
3. Bộ môn Kinh tế vĩ mô
4. Bộ môn Luật căn bản
5. Bộ môn Luật chuyên ngành
XEM CHI TIẾT

, . : 60