Các Khoa
Khoa Kinh tế - Luật
  • Địa chỉ trụ sở: Nhà F, Trường Đại học Thương mại

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Quản lý kinh tế
2. Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp
3. Bộ môn Luật căn bản
4. Bộ môn Luật chuyên ngành
XEM CHI TIẾT

, . : 60