Các Khoa
Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
  • Địa chỉ trụ sở: Nhà F, Trường Đại học Thương mại

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Kinh tế quốc tế
2. Bộ môn Quản trị tác nghiệp Thương mại quốc tế
XEM CHI TIẾT

, . : 60