Các Khoa
Khoa Lý luận chinh trị
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà T

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Triết học
2. Bộ môn Kinh tế chính trị
3. Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
XEM CHI TIẾT
 

, . : 60