Các Khoa
Khoa Marketing
  • Địa chỉ trụ sở: Nhà F, Trường Đại học Thương mại

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Nguyên lý Marketing
2. Bộ môn Quản trị Marketing
3. Bộ môn Quản trị chất lượng
4. Bộ môn Quản trị thương hiệu
5. Bộ môn Logictics kinh doanh
XEM CHI TIẾT

, . : 60