Các Khoa
Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Địa chỉ trụ sở: Nhà F, Trường Đại học Thương mại
  • Điện thoại cơ quan: (04) 3764 3219

Các bộ môn trực thuộc Khoa:
- Bộ môn Quản trị học
- Bộ môn Quản trị tác nghiêp kinh doanh
- Bộ môn Quản trị chiến lược

XEM CHI TIẾT THÔNG TIN

, . : 60