Các Khoa
Khoa Quản trị Nhân lực
  • Địa chỉ trụ sở: Nhà F, Trường Đại học Thương mại

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp
2. Bộ môn kinh tế nguồn nhân lực
XEM CHI TIẾT

, . : 60