Các Khoa
Khoa Tiếng Anh
  • Địa chỉ trụ sở: Nhà F, Trường Đại học Thương mại

Các bộ môn trực thuộc:
1. Bộ môn dịch Tiếng Anh
2. Bộ môn Thực hành Tiếng Anh
3. Bộ môn Lý thuyết Tiếng Anh
XEM CHI TIẾT

, . : 60