Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Phòng Hành chính Tổng hợp
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà U


Nguyễn Thu Quỳnh

Nguyễn Thu Quỳnh

Trưởng phòng
24/01/1976

Hoàng Thanh Tùng

Hoàng Thanh Tùng

Phó Trưởng phòng
14/06/1986

Đỗ Thị Mai

Đỗ Thị Mai

Chuyên viên
04/02/1978

Trần Minh Đức

Trần Minh Đức

Chuyên viên
16/12/1979

Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Xuân Thành

Nhân viên
13/02/1970

Lương Khắc Luyện

Lương Khắc Luyện

Nhân viên
23/03/1976

Tô Thanh Sơn

Tô Thanh Sơn

Nhân viên
29/03/1976

Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên
15/05/1985

Vũ Thị Huyền

Vũ Thị Huyền

Chuyên viên
21/09/1984

Nguyễn Thu Phương

Nguyễn Thu Phương

Chuyên viên
30/11/1980

, . : 60