Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Phòng Hành chính Tổng hợp
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 nhà U


Nguyễn Đức Nhuận

Nguyễn Đức Nhuận

Trưởng phòng
31/12/1969

Nguyễn Thu Quỳnh

Nguyễn Thu Quỳnh

Phó Trưởng phòng
31/12/1969

Nguyễn Thu Phương

Nguyễn Thu Phương

Chuyên viên
31/12/1969

Đỗ Thị Mai

Đỗ Thị Mai

Chuyên viên
31/12/1969

Trần Minh Đức

Trần Minh Đức

Chuyên viên
31/12/1969

Nguyễn Xuân Thành

Nguyễn Xuân Thành

Nhân viên
31/12/1969

Lương Khắc Luyện

Lương Khắc Luyện

Nhân viên
31/12/1969

Tô Thanh Sơn

Tô Thanh Sơn

Nhân viên
31/12/1969

Nguyễn Thị Huế

Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên
31/12/1969

Vũ Thị Huyền

Vũ Thị Huyền

Chuyên viên
31/12/1969

, . : 60