Đại học Thương mại | Thuongmai University

http://tmu.edu.vn


Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

1.2. Thông tin về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo cho đến thời điểm xây dựng đề án
Số chuyên ngành đào tạo: 5
Tổng số nghiên cứu sinh hiện đang đào tạo: 350
Số đợt tuyển sinh trong năm: 2 đợt/năm vào khoảng tháng 3 và tháng 9 hàng năm
Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
Thời gian đào tạo: từ 3-5 năm tùy theo hình thức đào tạo (tập trung toàn thời gian/ tập trung bán thời gian) và trình độ đầu vào của người học (thạc sĩ/ đại học)
, . : 60