Quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023
Quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023QĐ phê duyệt giáo trình Nhà trường đã ban hành quyết định số 1041/QĐ-ĐHTM ngày 23 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2022-2023. 24/06/2022
Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021.
Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021.QĐ phê duyệt giáo trình Nhà trường đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-ĐHTM ngày 26/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2020-2021. 02/10/2020
Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2019-2020
Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2019-2020QĐ phê duyệt giáo trình Quyết định phê duyệt kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK năm học 2019-2020 14/06/2019