Khoá đào tạo “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp”
Khoá đào tạo “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp”Chương trình Đào tạo Vào Thứ 7 ngày 30/9/2023, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức khoá đào tạo “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng về phát triển ý tưởng và viết dự án khởi nghiệp cho sinh viên quan tâm đến Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng sinh viên TMU” năm 2023. 02/10/2023
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụngChương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing thương mại trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng. 09/11/2022
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụngChương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng. 09/11/2022
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứuChương trình đào tạo thạc sĩ & tiến sĩ Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-ĐHTM ngày 21/1/2022 về việc ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu. 09/11/2022