Ba công khai và thanh tra

Ba công khai

Báo cáo việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đại học năm 2021

27/04/2021 15:53:51
Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường đại học Thương mại thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính năm học 2020 - 2021.
Thông tin cụ thể xem tại file đính kèm