.

Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/01/2021
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 4633/BGDĐT-TCCB ngày 30/10/2020 và Công văn số 4905/BGDĐT-TCCB ngày 17/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự Hiệu trưởng; Công văn số 5630/BGDĐT-TCCB ngày 25/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng; Nghị quyết số 05/QĐ-HĐT của Hội đồng trường Đại học Thương mại tại phiên họp thứ 4 ngày 16/01/2021; Ngày 20/01/2021, tại hội trường H3 và H1, Trường Đại học Thương mại đã triển khai 6 phiên Hội nghị, thông qua 7 bước theo Kế hoạch triển khai quy trình nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 4633/BGDĐT-TCCB ngày 30/10/2020 và Công văn số 4905/BGDĐT-TCCB ngày 17/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự Hiệu trưởng; Công văn số 5630/BGDĐT-TCCB ngày 25/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng; Nghị quyết số 05/QĐ-HĐT của Hội đồng trường Đại học Thương mại tại phiên họp thứ 4 ngày 16/01/2021; Ngày 20/01/2021, tại hội trường H3 và H1, Trường Đại học Thương mại đã triển khai 6 phiên Hội nghị, thông qua 7 bước theo Kế hoạch triển khai quy trình nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hoàng Văn Hiếu – Cán bộ phụ trách Công tác Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía trường Đại học Thương mại có PGS,TS Bùi Hữu Đức - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường; PGS,TS. Đỗ Minh Thành – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường ; PGS,TS. Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Trường; Ban Thường vụ Đảng ủy; Hội đồng trường; Đoàn TNCSHCM; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các cán bộ chủ chốt của Nhà trường.

Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 bước :
- Bước 1 : Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 1) : Dựa trên cơ sở chủ trương bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường và nguồn nhân sự trong quy hoạch đã được Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng trường ra quyết định ngày 18/01/2021; Tập thể lãnh đạo Trường thảo luận và thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng;
- Bước 2 : Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng: Thảo luận và thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.Trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.
- Bước 3: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 2) : Nghe báo cáo và xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng, đồng thời, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của nhân sự; Tập thể lãnh đạo Trường tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.
- Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường : Trao đổi, thảo luận về tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân sự; Thông báo danh sách nhân sự do Tập thể lãnh đạo Trường giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; Ứng viên trình bày chương trình công tác dự kiến nếu được cấp có thẩm quyền công nhận giữ chức vụ Hiệu trưởng; thành viên tham dự hội nghị nhận xét, đánh giá về ứng viên và trao đổi về chương trình công tác dự kiến. Ghi phiếu lấy ý kiến tín nhiệm.
- Bước 5: Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường (lần 3): Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh; Lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.
- Bước 6: Hội nghị Hội đồng Trường: Đại diện Tập thể lãnh đạo Trường báo cáo kết quả thực hiện quy trình và kết quả lấy phiếu giới thiệu và phiếu tín nhiệm ở các bước; Hội đồng trường thảo luận, nhận xét, đánh giá nhân sự Hiệu trưởng và biểu quyết thông qua Nghị quyết đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hiệu trưởng.
- Bước 7: Đề nghị công nhận Hiệu trưởng: Sau khi quyết định nhân sự Hiệu trưởng, Hội đồng trường báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ Trường; Ban chấp hành Đảng bộ Trường đề nghị Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội kết luận tiêu chuẩn chính trị của nhân sự Hiệu trưởng.

Dựa trên cơ sở kết quả của 7 bước trên, với số phiếu tín nhiệm rất cao và tập trung, PGS,TS Nguyễn Hoàng – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường đã được tín nhiệm đồng ý giới thiệu vào vị trí Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội đồng trường sẽ hoàn thiện các hồ sơ theo quy định, trình Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề nghị công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 – 2025

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
12
PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phát biểu tại Hội nghị
 
21
PGS,TS. Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu tại Hội nghị
 
26 (1)
 
49 (2)

47 (1)
 
49 (4)
 
51
 
61
PGS,TS. Bùi Hữu Đức - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì Hội nghị Hội đồng Trường
thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 
64