Đào tạo Sau đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 9 NĂM 2017 – KHU VỰC TÂY BẮC

Chủ nhật - 05/03/2017 22:11
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Công văn số 36/ĐHTB-SĐH ngày 12/01/2017 của Trường Đại học Tây Bắc về việc đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển cao học đợt 2, tháng 9, năm 2017 cho khu vực Tây Bắc như sau:
THÔNG BÁO  TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 9 NĂM 2017 – KHU VỰC TÂY BẮC
Chi tiết tải về tại đây
, . : 60