Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạoHội thảo - Thông tin Khoa học Sáng ngày 11/10/2022, bằng hình thức trực tiếp tại Phòng Hội thảo Nhà F và hình thức trực tuyến qua Zoom, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo (CTĐT). 12/10/2022
Hội thảo Khoa học quốc tế “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”
Hội thảo Khoa học quốc tế “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”Hội thảo - Thông tin Khoa học Ngày 29/09/2022, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems – Cộng hoà Áo đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. 29/09/2022