Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 -2015
Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 -2015Khảo thí và Kiểm định chất lượng Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 -2015 19/05/2016
Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần
Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phầnKhảo thí và Kiểm định chất lượng Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần
http://khaothi.vcu.edu.vn
19/05/2016
Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại
Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại Khảo thí và Kiểm định chất lượng Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại
http://khaothi.vcu.edu.vn
19/05/2016