Chương trình Đào tạo

Quyết định về việc điều chỉnh các học phần thuộc bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

23/08/2019
Thực hiện công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục &Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị, Nhà trường đã ban hành Quyết định 943/QĐ-ĐHTM ngày 22/8/2019 về việc điều chỉnh các học phần thuộc bộ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.