Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ I năm học 2019 - 2020

12/02/2020
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ I năm học 2019 - 2020